Първо послание на Апостол Петър

За автор на посланието единодушно е считан ап. Петър – един от двадесетте апостоли. Петър е наречен „апостол на о б р я з а н и- т е” (Гал. 2:9). Първоначално той се наричал Симон и бил син на Йона и брат на ап. Андрей. Родното място на Петър бил градчето Витсаида.

Петър бил женен, имал къща в Капернаум и първоначално се препитавал с риболов. Името „Петър”, дадено му от Исус означава „камък”. Време на написване на посланието – ок. 65 г. Място на написване. Първото послание на Петър е писано от Вавилон (5:13), обаче повечето библейски коментатори смятат, че това име е всъщност символ на града Р и м. Посланието е адресирано до разпръснатите е в р е й с к и (1:1) християни, но духовното му значение му е универсално и се отнася до Църквата като цяло. Целта на това послание е да н а с ъ р ч и и да у в е щ а е преследваните християни.

Основната тема на посланието е за с т р а д а н и я т а и за с л а- в а т а. Петър увещава християните да бъдат т в ъ р д и в изпитанията и да имат своята н а д е ж д а във възкръсналия Господ и Спасител. Както Павел тъй и ап. Петър пише за б л а г о д а т т а. Налице е сходство между това послание и посланията до лв В това послание ние намираме много паралели с И с у с о в и т е фрази в Евангелията. Налице е п р и л и к а между езика на Петър в посланието и в речта му пред събора в Йерусалим (Деян. 15:7-11).

Ап. Петър пише също и за „н а д е ж д а т а” (1:3, 7, 9, 13; 3:9-15; 5:4). Други теми в посланието са за: А/ Правилните взаимоотношения на вярващите със света, държавата, семейството и Църквата. Б/ Наставления към старейшините и във връзка с дисциплината в Църквата.

П-р Д. Митев