Общ преглед на второ послание на Апостол Петър

Автор на посланието е едноименният апостол.
Време на написване – ок. 66 г. Във връзка с това е за отбелязване п р и л и к а т а между това послание и Второто послание към Тимотей, именно че двамата автори предквусват близката мъченическа смърт (вж. 1:14 и ІІ Тим. 4:6), която се е случила ок. 67 г. Близката мъченическа смърт на апостола е и поводът за написване на посланието.

Важното значение на посланието за Църквата се състои в убедителните и многобройни споменавания за п а д е н и е т о по отношение на християнското у ч е н и е и християнския ж и в о т в последните дни (2:1-3, 9; 3; срв. с ІІ Тим. 3). Като цяло посланието има н а з и д а т е л е н характер.

Други важни въпроси са тези за:

А/ християнските д о б р о д е т е л и (1:4-14)

Б/ личното свидетелство на Петър за п р е о б р а ж е н и е т о на Христос (1:15-18)

В/ истинността на п р о р о ч е с т в о т о (1:19-21),

Г/ П р и ш е с т в и е т о на Христос (3:4-13)

Д/ християнското у с ъ р д и е и у с т о я в а н е (3:14-17)

Поразителна прилика откриваме между това послание и Посланието на Юда. И двамата апостоли почти по еднакъв начин изобразяват гибелните и развращаващи ереси, които застрашавали чистотата и единството на Христовата Църква.