Взаимоотношения с Бога

І ПЕТРОВО 1:2:„избрани според предузнанието на Бог Отец, чрез освещението на Духа, за да сте послушни, и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова...”

В този стих ап. Петър поздравява „избраните пришълци”, като казва, че тяхното спасение е плод от работата на цялата св. Троица.
„..избрани според предузнанието на БОГ ОТЕЦ...” Бог Отец е Този, Който ги е предузнал. Думата „предузнание” означава: предварително познание за нещо или за някого, или да знаеш нещо за някого въз основа на предварителна информация. А думата „според” говори за определен стандарт или норма. Сиреч, християните са избрани според стандарт или норма. Следователно, християните са познати на Бога, заради спасението, за което Той ги е избрал.

„...чрез освещението на ДУХА...” Този израз ни посочва дейността на Святия Дух в процеса на спасението. Юдеохристияните са били осветени, като чрез Святия Дух са били отделени за спасение. Това отделяне е средството на Бога, чрез което Той довежда някого до спасение.

„...за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта Исус Христова...” Тук ние виждаме работата на Божия Син Исус Христос. Крайният резултат от предузнаването и избирането на вярващите от Бог Отец е именно очистване на избраните посредством кръвта на Исус Христос. Тук ударението пада върху изкупителния смисъл на смъртта на Месия. В Мойсеевия закон са описани три обряда, при които народът е бил поръсван с жертвена кръв.
ПЪРВО, когато Бог чрез Мойсей влезе в заветни отношения с Израил (Изх. 24:5-8; Евр. 9:19).
ВТОРО, при учредяването и узаконяването на Аароновото свещенство (Изх. 29:21).
И ТРЕТО, според изискванията за очистване на прокажените (Лев. 14:6-7).

Ап. Петър набляга на ОТГОВОРНОСТТА НА ЧОВЕКА да бъде послушен на Божиите изисквания. Гр. дума за „послушание” означава: "да слушаш и да се покоряваш на това, което е нужно”. Обаче, апостолът съвсем не иска да каже, че спасението се получава в резултат на послушание. Тук послушанието не е ИЗВЪРШЕНО ДЕЛО, а е послушност на вярата (Рим. 1:5; 15:18; 16:26).
Участието на Бог и на човека в работата по спасението са в равновесие: работата на Бог е да предузнае и да избере, да освети чрез Духа и да поръси с кръвта Христова.
А участието на човека се състои в послушание, изразено чрез вярата.
Само по този начин човек влиза в новозаветни взаимоотношения с Бога.

П-р Д. Митев