Сватбената церемония в небето

ПРОМЕЖДУТЪКЪТ МЕЖДУ Г. СКРЪБ И ХИЛЯДАГОДИШНОТО ЦАРСТВО

1) СВАТБЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ В НЕБЕТО

Явлението на Христос слага край последната Данаилова седмица, наричана още Голямата скръб. Откровение 19:1-6 е само едно ОБЯВЯВАНЕ на явлението. Докато следващите стихове – 11 до 16 представят Явлението в ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ. Исус Христос ще се яви славно и начело на две небесни армии – първата е на АНГЕЛСКИТЕ ВОЙНСТВА (Мат. 16:27), а втората е на ТЪРЖЕСТВУВАЩАТА ЦЪРКВА (Юда 14-15).
Но при самото Явление в небето се е случило едно друго много важно събитие и това е СВАТБЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ (забележете: сватбена церемония, а не сватбата) на Христос и на Неговата невяста - Църквата. За това четем в Откр. 19:6-8. Сватбата на Агнето представлява много важна част от панорамата на събитията от последните дни. Затова ще й посветим сега специално място и време в размишленията ни.

За да разберем какво представлява тя, ние трябва да знаем, как е протичала една сватба по ВРЕМЕТО, КОГАТО ИСУС ХРИСТОС Е БИЛ НА ЗЕМЯТА. Не бива да се съмняваме, че сватбата на Агнето ще се състои тъкмо по ЕВРЕЙСКИЯ ОБИЧАЙ от времето на земния живот на Исус. И тъй, еврейската сватба от онова време е протичала в ЧЕТИРИ ЕТАПА.
Най-напред бащата на младоженеца уговарял с родителите на булката ПОДРОБНОСТИТЕ ПО СВАТБЕНОТО ТЪРЖЕСТВО И ЗАПЛАЩАЛ ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕНА за булката. Понякога тези разговори били водени още докато двамата брачни партньори били още юноши, или пък непосредствено преди самата сватба.

Втората стъпка била правена седмици, месеци или години след първата и тя представлявала ВЗИМАНЕ НА БУЛКАТА ОТ БАЩИНИЯ Й ДОМ. Младоженецът лично отивал в дома на булката, за да я изведе от там и да я доведе в своя дом.

Третият етап била сватбената ЦЕРЕМОНИЯ, която се провеждала в много тесен кръг, състоящ се само от най-близките роднини и приятели.
Четвъртият и последен етап бил СЪЩИНСКАТА СВАТБЕНА ВЕЧЕРЯ, която траела до седем дена и на която били поканвани много гости.
Несъмнено Сватбата на Агнето ще протече по този еврейски обичай.
Най-напред Бог-Отец извърши нужните приготовления за Своя Син и заплати цената за невястата – кръвта на Своя Син (Ефес. 5:25-27; Йоан 3:16).
И както между първия и втория етап на еврейската сватба често минавало доста време, така и между първия и втория етап на Сватбата на Агнето се простира ПЕРИОДЪТ НА ЦЪРКВАТА, който продължава вече 2000 години. І Сол. 3:13-18 описва тъкмо ВТОРАТА СТЪПКА, защото ГРАБВАНЕТО НА ЦЪРКВАТА представлява именно взимане на невястата от дома й. Христос ще дойде на облаци, за да заведе Своята Невяста в дома на небесен Си Отец (вж. Мат. 25:1-10). През това време на земята се случват събитията от Голямата скръб.

Тогава в небето ще се състои третият етап, който е СВАТБЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ, описана в Откр. 19:6-8: „И чух като глас от много народ и като глас от много води и като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият царува. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава, защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите”.
Някои виждат точно тук Грабването на Църквата. Но ние вярваме, че то ще стане п р е д и Голямата скръб. А тук е мястото единствено за събитието, наречено сватбената церемония на Агнето и на Невястата. И тъй сватбената церемония ще се състои в небето и тя се отнася САМО ДО ЦЪРКВАТА. Тя ще последва след награждаването на Църквата пред трона на Христос (ІІ Кор. 5:10; І Кор. 3:12-15). ВИСОНЪТ, за който говори ст. 8, това са праведните дела на светиите, които преди това са били възнаградени от Господа. След Грабването на Църквата и раздаване на наградите пред Съдовището Христово, следва именно Сватбената церемония. Тя следва от своя страна Обявяването на Пришествието (Откр. 19:1-6), и предшества видимото, действителното Явление на Христос (19:11-16).

Четвъртият етап е самата СВАТБЕНА ВЕЧЕРЯ, която ще се състои на земята, след Второто Пришествие и преди 1000-год. Царство. Докато в СВАТБЕНАТА ЦЕРЕМОНИЯ УЧАСТИЕ ЩЕ ВЗЕМАТ САМО ВЯРВАЩИТЕ ОТ ЦЪРКВАТА, то на Сватбената вечеря ще бъдат поканени и светиите от Стария Завет, както и светиите от Голямата скръб.
Тук няма как да не се запитаме, а кои са гостите, „които са поканени на сватбената вечеря на Агнето”? Младоженецът вече известен и това е Господ Исус Христос. И невястата е ясно – това е Христовата Църква. А гостите, те кои са? Те са наречени „блажени”. Обаче не всички, които са наречени блажени са част от Църквата! Което означава, че те са друга категория спасени хора. Със сигурност един от тези блажени е Йоан Кръстител. Той сам каза, че е „приятел на Младоженеца” (Йоан 3:29). По-горе вече пояснихме, че „гостите”, това са всички светии от Стария Завет, като почнем от Авел и стигнем до Йоан Кръстител, както и светиите от Голямата скръб.

И тъй като акцентът в това разглеждане пада върху сватбената церемония, в която участие ще вземат само ония, които са спасени преди Грабването на Църквата, нека да кажем следното: ако някой между нас все още не е спасен, такъв нека да облече дрехата на Христовата праведност, да приеме Исус в своя живот и да се отрече от всеки грях в сърцето си. Сватбената церемония и след нея и сватбената вечеря наближават! Ние всички трябва да бъдем там! Тогава нека да се приготвим.

2) ПРОМЕЖДУТЪКЪТ МЕЖДУ ГОЛЯМАТА СКРЪБ И ХИЛЯДАГОДИШНОТО ЦАРСТВО

Хилядагодишното царство няма да започне веднага на следващия ден след приключване на Голямата скръб, тъй като помежду им трябва има един ПЕРИОД ОТ 75 ДНИ, когато ще се случат особени събития, предшестващи Хилядагодишното царство. Че ще има действително такъв промеждутък, това разбираме ясно от Дан. 12:11-12, където пророкът споменава за СРОК ОТ ВРЕМЕ: първо, за 1290 дни, и второ – за 1335 дни. 1290 дни – това е времетраенето на 2 ½ на Голямата скръб (1260 дни) плюс още 30 дни, необходими за ОЧИСТВАНЕТО НА ХРАМА от „мерзостта на запустението”. Срокът от 1335 дни обхваща отново 2 ½ на Г. скръб (=1260 дни) и още 75 дни. Обещано е благословение на онези, които ще ги доживеят. Особените събития през този промеждутък са следните:

 Първото по ред събитие през промеждутъка от 75 дни е ОЧИСТВАНЕ НА „МЕРЗОСТТА НА ЗАПУСТЕНИЕТО”, която Антихрист е внесъл в храма през 2 ½ на Скръбта. Той се е самообожествил и е внесъл в храма своя образ (вж. Дан. 3:1-7). Лъжепророкът пък оживотворява идола на Антихрист, което укрепва властта му над света. Според Дан. 12:11 идолът на Антихрист ще стои в храма общо 1290 дни, сиреч до пълното очистване на храма ще изминат 30 дни след като Г. скръб е свършила.

Вторият важен момент от промеждутъка между Г. скръб и 1000-год. Царство е свързан с участта на АНТИХРИСТ. В Откр. 19:20 се казва, че той ще бъде хвърлен ЖИВ в Огненото езеро. Но нали във ІІ Сол. 2:8 се казва, че той ще бъде убит от Христос при Явлението Му. Което означава, че той трябва да бъде възкресен и тогава да бъде хвърлен жив в Огненото езеро. Затова в Ис. 14:20 се казва, че той никога и никъде няма да бъде погребан. И както Христос е наречен „Първороден измежду мъртвите” (І Кор. 15:20), тъй и Антихрист ще се окаже „начатък” на онези, които ще възкръснат при Второто възкресение, сиреч за Страшния съд.

На трето място, крайната участ на ЛЪЖЕПРОРОКА ще бъде също в Огненото езеро, заедно с Антихрист според Откр. 19:20.
Четвъртото нещо се отнася до самия САТАНА, за когото четем в Откр. 20:1-3, че той ще бъде ЗАКЛЮЧЕН В БЕЗДНАТА. Там той ще прекара 1000 години заедно с много демони и паднали ангели. През това време той няма да има никаква възможност да изкушава хората и да се намесва в техния живот, нито в събитията на земята. След изтичането на хилядата години той ще бъде освободен за кратко време.

Следващо събитие, именно СЪДЪТ НАД ЕЗИЧНИЦИТЕ ще се състои през промеждутъка от 75 дни. За този съд е пророкувал Йоил в 3:1-3 и Христос в Мат. 25:31-46. МОТИВЪТ за съда ще бъде от една страна, небивалият антисемитизъм на повечето народи през Г. скръб (те именно са „козите”), и от друга страна благоразположеното отношение на малцина народи през време на Г. скръб към Израил (те са „овците”). Говорейки за „Моите малки братя”, Христос несъмнено има предвид, на първо място, евреите. „Козите” или осъдените народи ще попаднат веднага в пъкъла. „Овцете” пък ще бъдат онези народи, които ще получат правото да живеят на земята през Хилядагодишното царство.
Шестото по ред събитие през 75-те дни ще бъде ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА СВЕТИИТЕ ОТ СТАРИЯ ЗАВЕТ. За това четем в Ис. 26:19 и Дан. 12:2. Тук ясно се говори за възкръсване на праведните и на неправедните. Но първо ще възкръснат праведните от времето на Стария Завет, като се почне още от праведния Авел. Те ще вземат участие в благословенията на 1000-год. Царство. Те също са от „приятелите на Младоженеца” (Йоан 3:29). По-напред те ще участват в Сватбата на Агнето и тогава в Милениума.
На седмо място идва ред и на възкресението на СВЕТИИТЕ ОТ ГОЛЯМАТА СКРЪБ, за което четем в Откр. 20:4. Тук се говори отчетливо за ДВЕ ГРУПИ от вярващи хора в Господ Исус Христос: първо, за светиите от ЦЪРКВАТА, които са насядали на съдийски престоли (вж. І Кор. 6:2; Мат. 19:28 и др.), и второ, за светиите, идващи от ГОЛЯМАТА СКРЪБ, които ще бъдат възкресени.

Осмото по ред събитие от промеждутъчното време между Голямата скръб и Хилядагодишното царство, това е ПЪРВОТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ, за което четем в Откр. 20:5-6. Това първо възкресение не е еднократен акт, но е процес, състоящ се от няколко момента, според І Кор. 15:20-23, някои от които вече са се случили и от такива, които има да станат, а именно:
(1) Възкресението на нашия Господ Исус Христос от мъртвите, като „Начатък от мъртвите” (ст. 23).
(2) Възкресението на вярващите от Христовата Църква, което ще стане при Грабването на Църквата (І Сол. 4:16).
(3) Възкресението на светиите от Стария Завет (Дан. 12:2).
(4) Възкресението на светиите от Голямата скръб.
И тъй, нека да приемем насериозно Божията воля за нашия живот и да я следваме неотклонно.
П-р Д. Митев