Първата любов

ОТКРОВЕНИЕ 2:4: „Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов”.

От тези думи на Господ Исус става ясно, че ефеската църква била изгубила най-важното – любовта. Възможно е християнинът да ненавижда онова, което Исус ненавижда, без да обича това, което обича Исус. Възможно е църквата да се е опазила от лъжливи учения и от влиянието на греха, и въпреки това да има един формален, повърхностен духовен живот.

Истината за това, какви сме в същност бива разкрита само чрез откровение от Бога. Там, където липсва любовта, и делата на вяра са оскъдни. Където отсъства любовта, и вярата избледнява. Наличието на любов се разпознава не толкова в нашето служение, в успехите, в ревността и в способностите ни, колкото във взаимоотношенията ни, в контакта ни с Бога, в отношението ни спрямо ближните, към собственото ни семейство, към родителите, към братята и сестрите в църквата и пр. Не на последно място любовта се изявява и в нашето отношение към света.

Каква е нашата любов към Господ Исус? Изразява ли се тя в потребност от Неговото Слово като от насъщен хляб, без който не можем? Ще настроим ли живота си тъкмо според волята Му, изявена в Словото Му?

И ще работим ли за Него, защото Го обичаме?

П-р Д. Митев