Полезен урок

МАРКО 6:38а: А Той им каза: Колко хляба имате? Идете, вижте!

Господ Исус бе наясно със ситуацията и също така, какво следва от тук нататък. Но учениците Му – не. Така че те се нуждаеха от последвалия чудесен полезен урок.

На  п ъ р в о   м я с т о, за да по­ка­же на уче­ни­ци­те Си, на за­о­би­ка­ля­щия  Го на­род, и на нас, че вся­ко не­що, кол­ко­то и нез­на­чи­тел­но да е, – мо­же да е зем­но, мо­же да е дреб­но, – в Ису­со­ви­те ръ­це при­до­би­ва ог­ром­на си­ла и ста­ва ве­ли­ко Бо­жие де­ло. Ако сла­би­ят чо­век от яд­ро­то на ато­ма мо­же да из­в­ли­ча ог­ром­на по сво­я­та мощ енер­гия, кол­ко по­ве­че Гос­под мо­же да про­я­ви Сво­е­то все­мо­гъ­щес­т­во чрез нас и чрез онова, което държим в ръцете си! Чрез една проста зем­на­ кал Гос­под Исус яви Бо­жи­и­те де­ла върху зрението на слепородения (Йоан 9). В случая с учениците – чрез пет хляба и две риби.

Чрез ни­щож­ни пред­ме­ти, по­во­ди и слу­чаи Гос­под мо­же да явя­ва Сво­и­те ве­ли­ки де­ла. За­то­ва не се съм­ня­вай! Не тър­си ве­ли­ки не­ща! Не же­лай го­ле­ми ра­бо­ти! Гос­под Исус използва петте хляба и двете риби, а не упот­ре­би си­ла­та на едно творческо сло­во­, та вя­ра­та на учениците Му да не ос­та­не без­дей­на, и за да не ча­кат на­го­то­во всичко.

В т о ­ р а ­т а   п р и ­ч и н а   е из­вес­т­на на всич­ки ни. Ви­на­ги ко­га­то Гос­под вър­ши ве­ли­ко де­ло с ня­ко­го, Той изис­к­ва съ­от­ве­тен труд от стра­на на то­зи чо­век. Гос­под бе­ше, Кой­то чрез ан­ге­ла Си от­во­ри же­лез­ни­те вра­ти на зат­во­ра пред Пет­ра, но ко­га­то Пе­тър стиг­на до дър­ве­на­та вра­та на Ма­рии­на­та къ­ща, ан­ге­лът го ня­ма­ше – вра­та­та тряб­ва­ше да бъ­де от­во­ре­на от ръ­ка­та на слугинята Ро­да (Де­ян. 12).

И се­га Гос­под из­вър­ши Сво­е­то де­ло, ка­то употреби донесените Му хлябове и рибки, след то­ва оба­че той по­со­чи дела на учениците в то­ва ве­ли­ко де­ло: Дайте им вие да ядат!”  Гос­под Исус пос­та­ви вя­ра­та им на из­пит. Ще по­вяр­ват ли те, че са способни да съучастват във великите Божии дела? Ще пос­лу­шат ли те Ису­со­ва­та за­ръ­ка? Ня­ма ли да се усъм­нят по пъ­тя докато раздават? Гос­под опит­ва­ше пос­лу­ша­ни­е­то на то­зи чо­век. И ре­зултатът бе отличен.

Урокът, преподаден на учениците, е нужен и полезен и на нас.

П-р Д. Митев