Божието ново творение

ОТКРОВЕНИЕ 21-22

В досегашното разглеждане на кн. Откровение на Йоан неколкократно изтъкнахме, че Хилядагодишното царство на Месията Исус Христос представлява кулминацията на старозаветните пророчества. А Божието ново творение, описано в днешния св. прочит представлява връхната точка на новозаветното пророчество. Действително голяма част от съдържанието на първите двадесет глави на кн. Откровение е в наличност на страниците на Стария Завет, докато последните две глави – 21-22 съдържат нещо съвсем ново, непознато на нито един старозаветен пророк.

Месианското царство продължи хиляда години. Обаче, според божествените обещания, съдържащи се в завета на Бога с Давид, трябва да бъдат установени едно ВЕЧНО ЦАРСТВО и един ВЕЧЕН ТРОН. Вечното съществуване на обещания Потомък е възможно единствено в лицето на една вечна Личност – Господ Исус Христос, второто Лице на св. Троица, предвечния Син Божий и Божия Логос. Ала Неговият трон и Неговото царуване бяха ограничени във времето на Хилядагодишното царство. А Св. Писание говори отчетливо, че Божието царство в смисъл на едно абсолютно господство на Бога за вечни векове, е възможно и ще се състои в новото творение на Бога.

Ап. Павел пише, че Сам Синът ще се покори на Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все и во все (І Кор. 15:28). Но Той ще продължи да упражнява властта Си на Давидовия престол и в Божия нов свят.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ СЛОВА

Нашето разглеждане на кн. Откровение разкри пред нас много истини и предстоящи събития. И чрез всички тях Бог ни разкрива Своята воля и ни говори. Затова, нека си поставим за цел да прочитаме поне веднъж годишно кн. Откровение. Да я четем с благоговение и молитвено и тогава ще бъдем благословени. Както е писано: Блажен, който прочита и ония, които слушат думите на това пророчество, и пазят написаното в него, защото времето е близо  (1:3). Ние живеем във време, в което е потребно повече от всякога да ходим с Бога всеки ден и да не правим компромиси с нашата лоялност към Бога, защото Исус идва скоро!

 

П-р Д. Митев