Да чуваме Божия призив и да Го следваме

15 Понеже казахте: ГОСПОД ни издигна пророци във Вавилон. – 16 знайте, че така казва ГОСПОД за царя, който седи на престола на Давид, и за целия народ, който населява този град, братята ви, които не излязоха с вас в плен; 17 така казва ГОСПОД на Войнствата: Ето, ще изпратя върху тях меч, глад и мор, и ще ги направя като отвратителните смокини, които поради негодността си не могат да се ядат. 

В историята на Израил е имало време, когато Бог е заповядал на народа Си да насели Обещаната земя и да я завладее. Както виждаме в този пасаж обаче, дошъл е и един определен момент, в който Бог е заповядал на народа си да напусне Обещаната земя - като наказание за греха на целия народ. 

На пръв поглед в противоречие с обещанията давани на Авраам, Исаак и Яков, Бог обещава живот и благоденствие на тези, които напуснат Ерусалим и Юда и отидат в плен, и тежка участ на тези, които останат. Разбира се, един по-задълбочен анализ показва, че противоречие няма. Напротив, обещанието към пленниците във Вавилон подчертава Божията благодат и вярност към народа Му. 

Интересно е обаче какво се изисква от народа, какво се изисква от нас като Божии деца, за да получим благословението. От нас се изисква да разпознаваме времената, да знаем каква е Божията воля за нас днес, в този момент. Към какво ни призовава Бог сега? За целта е нужно да чуваме Божия глас и да му се подчиняваме. Както виждаме в книгата Еремия, това не винаги е лесно. 

Много от юдеите по времето на Еремия имаха погрешното впечатление, че Бог е длъжен винаги да благославя и избавя Ерусалим, че без значение от техния покварен характер и безбожие Той няма начин как да не ги благослови там, понеже те са седнали на престола на Давид. Столетия наред Бог беше пазил този град от нападения, затова те си мислеха, че това винаги ще бъде така, че всичко ще продължава както винаги е било, че Бог винаги ще действа по точно същия начин, по който е действал досега.

Нашият Бог е жив Бог. Човешките мисли, човешката история и традиции не са достатъчно големи, за да го обхванат. Затова нека не търсим статична система от закони и правила, както правеха за собствена вреда много от юдеите по времето на Еремия, а да потърсим, да се доверим и да последваме от сърце динамичния призив на живия Бог!

Милан Маринов