Бдете!

МАРКО 13:37:

А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете!

Това е същественото и определящото – готовност и бдителност. На ПЪРВО МЯСТО да бъдем винаги  г о т о в и  за срещата с Господа във въздуха (І Сол. 4:17). А  готов, това означава да си  п р и е л  Исус в сърцето си (Йоан 1:12), да си напълно  у в е р е н  в спасението си (Йоан 5:24; І Йоан 5:11-13),  да   ж и в е е ш  всеки ден за Него и с Него (І Йоан 2:6), да се  и з п ъ л в а ш  със Святия Дух постоянно (Юда 20; Ефес. 5:18).

На ВТОРО МЯСТО става дума за     б д и т е л н о с т. От своя страна бдителността се изразява, първо, в поддържане на едно постоянно  б у д н о   с ъ с т о я н и е (вж. І Сол. 5:6-7) на духа. За Десетте девици се казва, че всички заспаха по среднощ (Мат. 25:5). Но петте разумни от преди това бяха се вече напълно подготвили и затова, когато дойде младоженецът, те влязоха заедно с него на сватбата. Вътрешно те поддържаха състояние на будност.

Бдителността се изразява още и в  о п а з в а н е   с е б е    с и   о т  е р е с и, к р и в и   у ч е н и я   и   л ъ ж е у ч е н и я. Затова в ст. 5 Спасителят предупреждава за опасност от религиозни измамници. Наистина, днес на сергиите на религиозния пазар се предлага какво ли не и всички претендират да са представители на истината и на Бога. Духовно бдителният човек трябва да разпознава лъжата и лъжците, ако има в себе си ум Христов (І Кор. 2:16).

П-р Д. Митев